Pomoč na domu

//Pomoč na domu
Pomoč na domu 2018-09-30T09:58:42+00:00

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

 

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

 

Center za socialno delo Laško izvaja storitev pomoč družini na domu v občini Laško in Radeče, ki pomoč na domu tudi financirata.

Kdo je upravičen

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega še lahko bivajo v domačem okolju, pod pogoji, da

 • so stari več kot 65 let in niso sposobni za popolnoma samostojno življenje
 • imajo status invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, pristojna komisija pa ocenjuje, da ne zmorejo samostojnega življenja
 • je druga invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij
 • so kronično bolni ali z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje
 • gre za hudo bolnega otroka ali otroka s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

Storitve

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednja opravila:

 

A. pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih kamor sodijo naslednja opravila:

 • pomoč pri oblačenju ali slačenju
 • pomoč pri umivanju
 • pomoč pri hranjenju
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
 • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov

 

B. gospodinjska pomoč kamor sodijo naslednja opravila:

 • prinos enega pripravljenega obroka hrane,
 • nabava živil in priprava enega obroka hrane,
 • pomivanje uporabljene posode,
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora

 

C. pomoč pri ohranjanju socialnih stikov kamor sodijo naslednja opravila:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
 • priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

 

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu in sicer največ 20 ur tedensko. Pomoč prilagodimo in uskladimo s potrebami upravičenca ter našimi možnostmi.

 

Cenik

1. v občini LAŠKO

Občinski svet občine Laško je na svoji 23. redni seji, dne 20.12.2017 sprejel sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2018, ki se uporablja od 01.01.2018 dalje in je objavljena v Ur. l. RS, št. 80/2017 ter znaša

 • od ponedeljka do vključno sobote 3,80 €/uro
 • v nedeljo 5,32 €/uro
 • na praznik 5,70 €/uro za uporabnika.

 

2. v občini RADEČE

Občinski svet Občine Radeče je na svoji 22. redni seji, dne 20.06.2018 sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018, ki se uporablja od 01.07.2018 dalje in je objavljena v Ur. l. RS, št. 44/2018 ter znaša

 • od ponedeljka do vključno sobote 4,66 €/uro
 • v nedeljo 6,53 €/uro
 • na praznik 6,99 €/uro za uporabnika.

 

Plačila je upravičenec lahko oproščen delno ali v celoti, odvisno od višine prejetih dohodkov. Vloga upravičenca za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev se vloži na CSD Laško. (priponka vloge iz spletne strani MDDSZ).

 

Kako do socialne oskrbe

 • storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika
 • prošnja za izvajanje socialne oskrbe na domu se lahko vloži ustno, pisno ali preko elektronskega medija.
 • v kolikor so izpolnjeni pogoji upravičenosti do vključitve v izvajanje storitve, strokovna delavka opravi obisk na domu, kjer se sklene dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja storitve, ter se zdela osebni načrt pomoči
 • socialna oskrbovalka izvaja dogovorjene storitve socialne oskrbe na domu upravičenca
 • spremljanje izvajanja storitve in zadovoljstvo uporabnikov, spremembe dogovora zaradi spremenjenih razmer, sodelovanje s svojci in drugimi ključnimi člani okolja

 

Kontakt

 • Center za pomoč na domu
  • naslov: Savinjsko nabrežje 6, 3270 Laško
  • tel. št.: 03/734-18-80
  • GSM: 041-415-021
  • e-mail: csd.lasko@siol.net

 

Uradne ure

ponedeljek08:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00
sreda08:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00
petek08:00 - 12:00

 

Zakonodaja

 • Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo 2, 23/2007 – popr., 41/2007 – popr., 114/2006 – ZUTPG, 57/12)
 • Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011neuradno prečiščeno besedilo, 111/2013) (prilogi sta del pravilnika, objavljenega v UL RS, št. 45/2010)
Print Friendly, PDF & Email