Rejništvo za danes in jutri

///Rejništvo za danes in jutri
Rejništvo za danes in jutri 2016-11-20T15:10:45+00:00

Model je nastal na osnovi izražene potrebe rejniških družin po skupnih srečanjih, izmenjavi znanj in izkušenj in v želji po spoznavanju in učenju novega, z namenom zagotavljanja celostnega pristopa k otroku v rejništvu.

 

Skupina deluje že od leta 2005.

 

Poleg tega tudi Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti Centre za socialno delo zavezuje, da so dolžni na območju, za katerega so krajevno pristojni vzpodbujati in organizirati skupinsko delo z udeleženimi v rejništvu in nuditi podporo s skupnostnimi oblikami dela.

 

Skupina je zasnovana kot podporna skupina, kjer si rejnice in rejniki med seboj nudijo podporo in imajo možnost osebne rasti.

 

V skupini se udeleženim nudi izobraževanje ( podajanje teoretičnih znanj in priprava delavnic ), kjer strokovni delavki Centra za socialno delo Laško, ki skupino vodita, občasno pa tudi zunanji strokovnjaki oz. predavatelji, predstavijo vsebinske sklope, ki so povezani z rejništvom.

 

Poleg tega skupina omogoča tudi izmenjavo informacij med rejniško družino in strokovno delavko o posameznem otroku, njegovem razvoju in njegovih potrebah, z namenom izdelave strategij za obravnavo otroka v rejništvu.

 

Program poteka vse leto, razen v času poletnih počitnic. Skupina se srečuje enkrat mesečno v prostorih Centra za socialno delo Laško.

 

Poleg mesečnih srečanj izvedemo tudi

 • izlet oz. strokovno ekskurzijo rejniških družin
 • druženje rejniških družin v času pred novoletnim prazniki z obdaritvijo otrok ob praznikih
 • sodelujemo v sedaj že tradicionalni humanitarni akciji Citycentrovo srce, katere organizirator je  City center Celje.

 

Uporabniki / uporabnice programa

 • Rejnice z dovoljenjem za izvajanje rejniške dejavnosti in njihovi partnerji ( ter družinski člani ), za katere je krajevno pristojen Center za socialno delo Laško
 • Rejnice z dovoljenjem za izvajanje rejniške dejavnosti in njihovi partnerji ( ter družinski člani ), za katere so pristojni drugi Centri za socialno delo in so pri njih nameščeni otroci iz naše krajevne pristojnosti.
 • Otroci, ki so oddani v rejništvo.

 

Neposredni cilji programa

 • Pridobivanje teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj za soočanje in reševanje vzgojnih in razvojnih težav otrok, ki živijo v rejniški družini.
 • Ustvarjanje ugodnih in otroku prijaznih družinskih klim v katere so vključeni otroci.
 • Razvijanje vrednot o družini in okolju.
 • Pridobivanje novih socialnih veščin.
 • Negovanje medgeneracijskega sožitja in sožitja v družini.
 • Izmenjava izkušenj in razreševanje dilem in osebnih stisk.
 • Strokovna in čustvena opora rejnicam, rejnikom in otrokom.
 • Izobraževanje in ažurno seznanjanje rejnic in rejnikov s spremembami zakonodaje na področju rejništva in o vseh novostih in literaturi na področju rejništva.
 • Druženje in ustvarjanje prijateljskih vezi.

 

Posredni cilji programa

 • Doseči večjo samozavest rejniških družin in otrok, ki živijo v rejniških družinah.
 • Višanje kvalitete izvajanja rejništva.
 • Pridobivanje ugleda in cenjenosti rejništva kot dejavnosti.
 • Izboljšati odnose med rejniškimi družinami in matičnimi družinami v korist otroka.

 

Financiranje

Program izvajamo kot redno dejavnost  CSD, dodatni stroški se pokrijejo z donatorskimi sredstvi in sredstvi, ki jih pridobimo preko javnih razpisov ( Občina Laško ).

 

Evalvacija programa

 • Sproten pregled realizacije neposrednih in posrednih ciljev.
 • Ocena doživljanja in počutja uporabnikov ob koncu vsakega srečanja.
 • Z odprtostjo izražanja želja, pričakovanj in mnenj uporabnikov.
 • Udeležba na srečanjih.
 • Letna evalvacija v obliki vprašalnikov – poročilo.

 

 Vodji programa:

 • KARMEN KOPRIVC GRAJŽL, univ. dipl. soc.del.
 • MARJETA FERLEŽ, univ. dipl. soc. del
Print Friendly, PDF & Email