Razmerja med starši in otroci

///Razmerja med starši in otroci
Razmerja med starši in otroci 2016-11-20T15:02:33+00:00

Javna pooblastila na področju zakonske zveze

Svetovalni razgovor pred razvezo zakonske zveze

Preden zakonska zveza preneha, je pomembno, kako sta zakonca uredila medsebojna razmerja do skupnih mladoletnih otrok. CSD povabi zakonca na svetovalni razgovor, ko prejme od sodišča predlog za sporazumno razvezo ali tožbo za razvezo zakonske zveze. V svetovalnem razgovoru si prizadevamo, da zakonca uredita medsebojna razmerja do skupnih mld. otrok, tako da so čim bolje zagotovljene koristi mld. otrok. Pomembno je, da se zakonca sporazumeta o zaupanju v varstvo in vzgojo otrok (kje in kako bo otrok živel po razvezi), stikih in preživnini. Otrok ima v postopku možnost izraziti svoje mnenje, če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice. Če je otrok že star 15 let ima pravico, da v postopku nastopa kot pravdna stranka. Ko CSD opravi svetovalni razgovor, pošlje sodišču poročilo o opravljenem svetovalnem razgovoru, v poročilo pa vključi tudi mnenje glede koristi mld. otrok.

 

Linki do zakonske podlage

 

Javna pooblastila na področju razpadov izvenzakonskih skupnosti

Predhodno družinsko posredovanje

Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj se morata v skladu s koristmi njunih mld. otrok sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok, o preživnini in o stikih. Če se starša o tem sama ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Če se starša tudi ob pomoči CSD ne sporazumeta, izda CSD dokazilo, da sta se ob njegovi pomoči poskušala sporazumeti. To je zelo pomembno, saj se lahko le na podlagi sporazuma ali dokazila obrneta na sodišče, ki potem odloča v pravdnem postopku na predlog enega ali obeh staršev.

 

Zakonska podlaga

 

Pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih-mnenje

Kadar se starša ne sporazumeta o varstvu in vzgoji, preživnini in stikih za njune mld. otroke, poda eden ali oba od staršev tožbo na sodišče. Sodišče zaprosi center za socialno delo za poročilo in mnenje v pravdni zadevi zaupanja v varstvo in vzgojo, določitve preživnine ter obsegu in načinu izvajanja stikov za mld. otroke pravdnih strank. CSD poda sodišču mnenje, upoštevajoč koristi mld. otrok.

 

Zakonska podlaga

 

Priznanje očetovstva (pred ali po rojstvu otroka)

Pri Centru za socialno delo ali na Upravni enoti pomagamo pri priznanju očetovstva pred ali po rojstvu otroka. Urejeno očetovstvo je del družbenega statusa otroka in se zapiše v matični rojstni list.

Pred rojstvom otroka

Za ureditev zapisnika o priznanju očetovstva, morata biti prisotna oba starša, ki potrebujeta veljavne osebne dokumente. Mati mora poleg prinesti tudi materinsko knjižico iz katere je razviden predvideni datum poroda. Zapisnik o priznanju očetovstva se pripravi v štirih izvodih, kjer najprej oče poda svojo izjavo oz. priznanje, mati pa poda svoje soglasje k podani izjavi. Oba starša zapisnik podpišeta. En izvod zapisnika o priznanju očetovstva se posreduje na upravno enoto (matični urad), kjer po rojstvu otroka pripravijo rojstni list s podatki otroka in staršev ter ga posredujejo po pošti.

 

Po rojstvu otroka

Ureditev zapisnika o priznanju očetovstva poteka na isti način, kot pred rojstvom otroka. Razlika je v tem, da po rojstvu starša priložita obvestilo o rojstvu otroka in na upravni enoti (matičnem uradu), po ureditvi priznanja očetovstva, podata vlogo za izdajo rojstnega lista, kjer bo naveden tudi oče otroka.

 

Še druga pomembna opravila ob rojstvu otroka:

  • Urejanje porodniškega dopusta (pred rojstvom), očetovskega dopusta in pomoči ob rojstvu otroka.
  • Ureditev zdravstvenega zavarovanja otroka. Starša se dogovorita po komu bo otrok zavarovan in uredita prijavo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.
  • Oddata vlogo za otroški dodatek pri Centru za socialno delo. Pravica pripada s prvim dnem v mesecu po vložitvi vloge, ki se vloži v 30 dneh po rojstvu otroka.
  • Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči za novorojence v občini stalnega bivališča.

 

Pravna podlaga

  • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US in 84/12 – odl. US).
Print Friendly, PDF & Email