Delo z mladostniki, ko gre za težave v odraščanju

///Delo z mladostniki, ko gre za težave v odraščanju
Delo z mladostniki, ko gre za težave v odraščanju 2016-11-20T15:03:32+00:00

Delo z mladostniki, ko gre za težave v odraščanju

Delo z mladostniki na Centru za socialno delo poteka v okviru javnih pooblastil (spremljanje otroka ali mladostnika in nudenje pomoči njim ter njihovim družinam, v primeru storitve kaznivega dejanja otroka ali mladostnika) in socialno varstvenih storitev (informiranje in svetovanje).

Pobudo za delo z mladostnikom lahko Center za socialno delo dobi od staršev, mladostnika ali institucij, ki mladostnika obravnavajo. Srečanja potekajo na Centru za socialno delo in so prilagojena urniku mladostnika in družine. V primeru, da mladostnik potrebuje konkretno pomoč se Center poveže tudi z lokalnimi nevladnimi organizacijami in z drugimi pomembnimi institucijami (šola, zdravstvo, …), ki bi bile mladostniku v pomoč in podoro.

 

Cilj sodelovanja z mladostnikom je, da bi skupaj z njim in njegovimi starši, v zaupnem odnosu, iskali ustrezne rešitve za njegove težave.

 

Delo z mladoletnimi storilci prekrškov in kaznivih dejanj

Na tem področju dela je pomembno poznati tri skupine mladoletnikov

 • mlajši mladoletniki od 14 do 16 leta,
 • starejši mladoletniki od 16 do 18 leta,
 • mlajši polnoletniki od 18 do 21 leta.

 

Delitev je vezana na vrsto izrečenih vzgojnih ukrepov in kazni. Otroci do 14. leta niso kazensko odgovorni, ko pa mladostnik dopolni 14. let postane kazensko odgovoren. Pred kazensko odgovornostjo, otrok ni obravnavan na sodišču, temveč Center za socialno delo opravi razgovor s starši in otrokom. Po dopolnjenih 14. letih pa tožilstvo, po prejemu ovadbe, ki jo poda policija, zahteva uvedbo pripravljalnega postopka. O uvedbi slednjega je obveščen Center za socialno delo, ki opravi razgovor s starši in mladoletnikom ter pripravi poročilo za sodišče.

 

Vrste vzgojnih ukrepov po Kazenskem zakoniku

1. Ukor.

2. Navodila in prepovedi:

 • osebno se opravičiti oškodovancu,
 • poravnati se z oškodovancem,
 • redno obiskovati šolo,
 • usposabljati se za poklic ali sprejeti zaposlitev,
 • opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalnih skupnosti,
 • zdraviti se v ustrezni zdravstveni organizaciji,
 • nastaniti se pri določeni družini, domu ali drugje,
 • obiskovati vzgojno, poklicno, psihološko ali drugo posvetovalnico,
 • udeležiti se programov socialnega treninga,
 • opraviti preizkus znanja prometnih predpisov,
 • prepoved vožnje motornega vozila.

3. Nadzorstvo organa socialnega varstva. Se izreče mladoletniku, ki po presoji sodišča potrebuje trajno strokovno pomoč in nadzorstvo. Ukrep lahko traja najmanj eno leto in ne več kot tri leta.

4. Oddaja v vzgojni zavod. Se izreče mladoletniku, ki potrebuje stalen nadzor in strokovno vodstvo. Ukrep je časovno omejen na najmanj šest mesecev in največ tri leta.

5. Oddaja v prevzgojni dom. Ukrep se izreka v primerih težjih kaznivih dejanj ali ponavljajočih se kaznivih dejanj. Izreče pa se tudi v primeru, ko prej izrečeni drugi vzgojni ukrep, ni dosegel namena vzgoje in prevzgoje. Časovna omejitev tega ukrepa je najmanj eno leto in največ tri leta.

6. Oddaja v zavod za usposabljanje. Ukrep se izreče v primeru, da ima mladoletnik težave v duševnem ali telesnem razvoju. V zavodu sme mladoletnik ostati dokler je to potrebno za njegovo zdravje, varstvo in usposabljanje vendar najdlje tri leta.

 

Sodišče sme starejšemu mladoletniku izreči tudi denarno kazen, če ima svoje dohodke.

V primeru, ko gre za kazniva dejanja za katera je zagrožena kazen zapora pet ali več let, se lahko izreče kazen mladoletniškega zapora.

 

Center za socialno delo je pristojen za pripravo in izvajanje nekaterih vzgojnih ukrepov (npr. nadzorstvo organa socialnega varstva z navodilom) in sodeluje z državnim tožilstvom ter sodišči, katerim lahko tekom postopka podaja svoje mnenje o smotrnosti nadaljevanja postopka proti mladoletniku ali izrečenem ukrepu.

 

Pravne podlage

 • Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13 in 74/14 – odl. US).
 • Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB in 47/13).
 • Kazenski zakonik RS (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2).

 

Klavdija Jelen, univ. dipl. soc. del.

Print Friendly, PDF & Email