Varstvo otrok in družine

//Varstvo otrok in družine
Varstvo otrok in družine 2016-11-20T15:01:29+00:00

Izpolnjevanje starševske skrbi

Roditeljsko pravico izvršujeta starša sporazumno v skladu z otrokovo koristjo. O vprašanjih dnevnega življenja otroka odloča tisti od staršev, ki ima otroka zaupanega v varstvo in vzgojo, o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov prihodnji razvoj pa odločata oba starša skupaj. Če si starša nista enotna pri izpolnjevanju starševske skrbi, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Če se starša ne sporazumeta niti ob pomoči centra za socialno delo, odloča o tem na predlog enega ali obeh staršev sodišče v nepravdnem postopku. A starša se morata najprej poskušati sporazumeti s pomočjo centra za socialno delo in ne moreta direktno na sodišče. Če se ne sporazumeta, jima center za socialno delo izda dokazilo, da sta se poskušala sporazumeti o izvrševanju roditeljske pravice in le s tem dokazilom lahko vložita predlog na sodišče. Preden sodišče odloči, mora o otrokovi koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo, dolžno pa je upoštevati tudi otrokovo mnenje.

 

Zakonska podlaga:

 

Ukrepi CSD za varstvo otrok

Center za socialno delo je dolžan storiti vse potrebne ukrepe, ki jih zahtevata vzgoja in varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi.

 

1. Odvzem otroka

Center za socialno delo sme odvzeti otroka staršem in ga dati v vzgojo in varstvo drugi osebi ali zavodu, če so starši zanemarili otrokovo vzgojo in varstvo ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo korist. Z odvzemom staršem ne prenehajo druge dolžnosti in pravice do otroka.

 

2. Oddaja otroka v zavod

Center za socialno delo sme sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj. Ukrep lahko traja največ tri leta, sme pa se tudi izjemoma podaljšati na podlagi mnenja zavoda. Otrok, ki postane polnoleten, sme v zavodu ostati le, če v to privoli.

 

3. Varstvo otrokovih premoženjskih koristi

Naloga centra za socialno delo je, da varuje otrokove premoženjske interese, kadar starši svoje pravice in dolžnosti upravljanja otrokovega premoženja ne opravljajo v redu ali kadar ogrožajo njegove premoženjske koristi. Center za socialno delo sme od staršev zahtevati, da dajo račun o upravljanju otrokovega premoženja, od sodišča pa lahko zahteva, da za varstvo otrokovih premoženjskih koristi dovoli zavarovanje na premoženju staršev. Za zavarovanje otrokovih premoženjskih koristi lahko sodišče v nepravdnem postopku odloči, da imajo starši glede upravljanja otrokovega premoženja položaj skrbnika.

 

Zakonska podlaga:

 

4. Rejništvo

5. Skrbništvo nad otroki

6. Posvojitve

Print Friendly, PDF & Email