Urejanje statusa invalida

///Urejanje statusa invalida
Urejanje statusa invalida 2016-11-20T15:05:47+00:00

Invalidi po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTPO)

Pravice:

  1. status invalida
  2. nadomestilo za invalidnost
  3. dodatek za tujo nego in pomoč
  4. kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja
  5. varstvo v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih
  6. institucionalno varstvo v drugi družini (Helena)
  7. pravica do izbire družinskega pomočnika (Darja)

 

Status invalida:

Pridobijo ga lahko zmerno, težje in težko duševno prizadete osebe in najtežje telesno prizadete osebe, ki so nezmožne za samostojno življenje in delo. Status invalida pridobijo prizadete osebe z dopolnjenim 18. letom starosti oziroma z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta ugotovljena kasneje v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. Poleg ugotovljene stopnje duševne ali telesne prizadetosti morajo imeti osebe tudi stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Nadomestilo za invalidnost:

Invalidna oseba ga pridobi ne glede na njeno socialno stanje. Pogoj je, da je invalidna oseba opredeljena kot zmerno, težje ali težko prizadeta oseba oz. najtežje telesno prizadeta oseba. Pri nadomestilu za invalidnost gre za materialno pravico, ki jo osebe pridobijo ob priznanju statusa invalida. A prvi pogoj je, da invalidna oseba, če lahko uveljavi pravice iz naslova invalidnosti po drugih predpisih (npr. po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja), to pravico najprej uveljavi iz tega naslova. Šele če je višina sredstev nižja od višine nadomestila za invalidnost, lahko uveljavi razliko do nadomestila za invalidnost. Trenutno znaša nadomestilo za invalidnost 288,89 €.

 

Dodatek za tujo nego in pomoč:

Invalidna oseba lahko poleg nadomestila za invalidnost uveljavlja tudi dodatek za tujo nego in pomoč v primeru, da potrebuje pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij. Višina dodatke je odvisna od tega, ali je invalidni osebi nujno potrebna tuja nega in pomoč pri opravljanju vseh ali pri večini osnovnih življenjskih funkcij. To ugotavlja invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

  • Za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb znaša dodatek za tujo nego in pomoč 165,07 €.
  • Za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb znaša dodatek za tujo nego in pomoč 82,54 €.

 

Kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja:

Osebam, ki imajo status invalida po ZDVDTPO, se stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja krijejo iz republiškega proračuna, razen ko je invalidna oseba upravičena do materialnih pravic po drugih predpisih in je zato tudi zdravstveno zavarovana iz drugega naslova. Osebam, ki imajo status invalida po tem zakonu se krijejo tudi stroški dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

 

Varstvo v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih

a) vključitev v vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji

Invalidom se zagotavljajo oblike družbenega varstva v posebnih socialnih zavodih, v obliki dnevnega varstva (npr. varstveno delovni centri). Na tem mestu ima CSD nalogo, da se pregleda dogovor, ki je sklenjen v posebnem socialnem zavodu, ugotavljajo se tudi varovančeve želje. Ob zaključku postopka se izda odločba o vključitvi v določeno obliko vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.

b) vključitev v institucionalno varstvo

Gre za zagotavljanje organizirane in celovite skrbi za odraslo telesno in duševno prizadeto osebo, razvijanje individualnosti in harmoničnega vključevanja v skupnost in okolje, v obliki celodnevne oskrbe. CSD pregleda sklenjen dogovor, ugotavlja varovančeve želje, nato pa izda odločbo o vključitvi invalidne osebe v institucionalno varstvo.

 

Zakonska podlaga:

Print Friendly, PDF & Email