Socialno delo z odraslimi osebami

///Socialno delo z odraslimi osebami
Socialno delo z odraslimi osebami 2016-11-20T15:05:01+00:00

Obravnava odraslih

Kadar se odrasli ljudje znajdejo v osebnih stiskah in težavah, iz katerih ne najdejo sami izhoda, jim pri iskanju možnih oblik rešitev pomaga center za socialno delo.

Uporabniki, ki jim je ta pomoč namenjena so osebe, ki same ne zmorejo rešiti svoje stiske oz. stiske ne zmorejo sami prepoznati, v okolju v katerem živijo pa ne najdejo zadostne opore za reševanje svojih stisk in težav.

Center za socialno delo skuša pomagati ljudem, ki zaradi osebnostnih in vedenjskih posebnosti ogrožajo druge; ljudem z akutnimi ali dolgotrajnimi duševnimi stiskami; osebam s težavami, katere so povezane z različnimi odvisnostmi. Ljudje se znajdejo v težkih situacijah tudi takrat, kadar se čutijo ogrožene zaradi medgeneracijskih konfliktov ter kadar jih posamezna dejanja drugih bremenijo in spravljajo v stisko.

 

Pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) in Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 28/99 – popr., 127/03, 125/04, (60/05), (120/05), 2/06 – popr., (140/06), 120/07, 90/08, 121/08, (53/09) in 45/10)

 

Varstvo starejših

Področje dela s starejšimi vključuje različne oblike pomoči

1. Strokovna pomoč, ki je povezana z reševanjem osebnih stisk, obsega

  • organizacijo zagotovitve oskrbe starejšim ljudem v domačem okolju;
  • pomoč pri uveljavljanju določenih pravic za izboljšanje materialnega stanja     starejših ljudi;
  • pomoč pri urejanju medsebojnih odnosov v družinah, kjer živi starejša oseba v povezavi z drugimi družinskimi člani, ki ne živijo skupaj;
  • pomoč pri reševanju težav v primerih nasilja v domačem okolju.

 

2. Informiranje in pomoč pri nameščanju v dom

Kadar starejše osebe zaradi bolezni ali kakršnegakoli drugega razloga ne zmorejo več živeti same in poskrbeti za svojo oskrbo, se pogosto odločajo za namestitev v institucionalno varstvo. Javni socialno varstveni zavodi, ki so izvajalci te storitve, zagotavljajo svojim varovancem bivanje, primerno prehrano, potrebno pomoč in postrežbo, zdravstveno nego in oskrbo. Na Center za socialno delo se za ureditev namestitve v domsko varstvo lahko obračajo starejše osebe same ali njihovi svojci, sosedje, znanci… Tukaj dobijo vse potrebne informacije in pomoč pri urejanju same vloge in namestitve v institucionalno varstvo.

 

3. vodenje postopkov pri uveljavljanju oprostitve plačila domske oskrbe

Najpogosteje pa se na Center za socialno delo obračajo osebe, ki si želijo ali potrebujejo namestitev v institucionalno varstvo pa sami in njihovi zavezanci nimajo dovolj lastnih sredstev za pokrivanje oskrbnih stroškov domskega varstva. Takrat krajevno pristojni center za socialno delo odloča o oprostitvi plačila socialno varstvene storitve – institucionalno varstvo. Odloča se na podlagi podanega zahtevka, ki ga poda oseba sama in morebitni zavezanci in v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št.: 36/04-uradno prečiščeno besedilo) in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št.: 110/04, 124/04).

Print Friendly, PDF & Email