Preživnina odraslih

Preživnina odraslih 2016-11-20T15:07:24+00:00

Dolžnost preživljanja določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04- UPB1).

Zakon govori o dolžnosti preživljanja staršev do otrok, otrok do staršev in zakoncev po razvezi zakonske zveze.

Od  01.05.2004 o dolžnosti preživljanja in višini preživnine mld. otrok odločajo sodišča. Prav tako odločajo sodišča o preživnini otrok do staršev in med zakonci. Lahko pa le-ti sklenejo sporazum o preživnini v obliki izvršljivega notarskega zapisa.

Preživnine se uskladijo enkrat letno 1. aprila z indeksom rasti cen življenjskih stroškov. Center za socialo delo obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novi višini preživnine.
Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino.

Print Friendly, PDF & Email