Pravica do družinskega pomočnika

///Pravica do družinskega pomočnika
Pravica do družinskega pomočnika 2016-11-20T15:06:07+00:00

Pravica do izbire družinskega pomočnika je pravica, ki jo ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

 

Za invalidno osebo se šteje oseba, za katero je pred izbiro družinskega pomočnika skrbel eden izmed staršev in je za to prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek. Oseba, ki je invalid po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb; ter oseba, kateri posebna komisija prizna pravico skladno z zakonom o socialnem varstvu.

 

Družinski pomočnik je lahko le brezposelna oseba oziroma oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega. Imeti mora isto stalno prebivališče kot invalidna oseba oziroma je to eden od družinskih članov. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila, če dela s krajšim delovnim časom.

 

Postopek uveljavitve pravice do družinskega pomočnika poteka na centru za socialno delo, ki na podlagi mnenja pristojne komisije izda odločbo. Tako odloči o pravici do družinskega pomočnika vlagatelja in o primernosti predlaganega družinskega pomočnika. Družinski pomočnik mora skrbeti za invalidno osebo in najmanj enkrat letno poročati centru za socialno delo o izvajanju pomoči invalidni osebi. Center za socialno delo tudi ves čas spremlja, ali družinski pomočnik resnično invalidni osebi zagotavlja ustrezno pomoč in s svojimi ugotovitvami seznani invalidno osebo.

 

Občina je pristojna za plačevanje pravice do družinskega pomočnika, invalidna oseba pa mora s pisno izjavo dovoliti izplačevalcu dodatka za pomoč in postrežbo, da ga izplačuje občini, vendar le do določene višine. Dodatno se pravice družinskega pomočnika financirajo s sredstvi invalidne osebe glede na njeno plačilno sposobnost ter s sredstvi v višini prispevka zavezancev. Če vsa ta sredstva niso dovolj za financiranje pravic družinskega pomočnika, razliko doplača občina.

 

Na centru za socialno delo se vloži vloga za oprostitev plačila socialno varstvene storitve, na podlagi katere center odloči o prispevku invalidne osebe in zavezancev oziroma občine k plačilu sredstev. O tej zahtevi se odloča hkrati s priznanjem pravice invalidne osebe do družinskega pomočnika.

Print Friendly, PDF & Email