Starševsko varstvo

Starševsko varstvo 2016-11-20T14:59:51+00:00

V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ( Uradni list št. 26/2014) lahko pri nas urejate pravice iz naslova starševskega varstva in družinskih prejemkih.

 

Starševski dopust

Materinski dopust

 • Materinski dopust je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu.
 • Upravičenci za porodniški dopust morajo biti zavarovani za starševsko varstvo. Materinski dopust traja 105 dni.
 • Mati mora nastopiti materinski dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda.
 • Oče, ali druga oseba, lahko uveljavlja pravico do materinskega dopusta, če otrokova mati umre, otroka zapusti ali če je po mnenju zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za delo.
 • Pravica do dopusta se uveljavlja po stalnem bivališču.

 

Očetovski dopust

 • Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši otrokovi dobi skupaj z mamico sodelovali pri njegovi negi in varstvu. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 dni.
 • Oče mora 15 dni očetovskega dopusta izrabiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti ter zanj prejme nadomestilo plače. 75 dni pa lahko koristi do tretjega leta otrokove starosti, zanj mu država zagotavlja plačilo prispevkov.
 • Oče uveljavlja po stalnem bivališču  matere.

 

Starševski dopust

Starševski dopust je dopust, ki ga lahko uveljavlja mati ali oče pod določenimi pogoji, pa tudi druga oseba po preteku materinskega dopusta. Namenjen je nadaljnji negi in varstvu otroka.

Starševski traja 260 koledarskih dni. Dopust se lahko podaljša:

 • če mati rodi dvojčke, za 90 dni,
 • če mati rodi več hkrati živorojenih otrok, za 90 dni za vsakega otroka,
 • če mati rodi nedonošenčka, se dopust, od 260 dni, podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša,
 • če otrok potrebuje posebno nego in varstvo, za 90 dni,
 • če starša doma že varujeta najmanj dva otroka v starosti do 8 let, za 30 dni,
 • če varujeta tri otroke, za 60 dni, če štiri ali več otrok, za 90 dni.

Zgoraj navedene pravice se seštevajo.

Del dopusta (največ 75 dni) lahko starša tudi preneseta in izrabita do končanega 1. razreda OŠ otroka.

Starša o koriščenju starševskega dopusta pred začetkom koriščenja skleneta dogovor.

Pravica se uveljavlja 30 dni pred potekom materinskega dopusta. Če starševski dopust koristi samo mati, pa lahko le tega uveljavlja že z vlogo za materinski dopust.

 

Starševsko nadomestilo

Vrste starševskega nadomestila:

 • materinsko nadomestilo,
 • očetovsko nadomestilo,
 • starševsko nadomestilo.

 

Pravice

Pravico do nadomestila imajo tiste osebe, ki imajo pravico do dopusta, ter osebe, ki nimajo pravice do dopusta, če so bile zavarovane najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila.

Višina starševskega nadomestila

Višina nadomestila, razen materinskega nadomestila, za polno odsotnost z dela znaša 90 % osnove. Nadomestilo znaša 100 % osnove, kadar osnova ne presega 763,06 EUR.

Osnova za posamezno vrsto nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo.

 

Nadomestilo ne more biti nižje od 55 % minimalne plače in ne višje od dva kratnika povprečne mesečne plače v RS, z uskladitvami iz 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom

 

Pravica staršev do krajšega delovnega časa

 • Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti.
 • Eden od staršev, ki neguje in varuje dva otroka do končanega 1. razreda OŠ najmlajšega otroka.
 • Eden od staršev, ki neguje in varuje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka do 18. leta starosti otroka.

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost.

Vlagatelj mora preložiti sklep ali aneks delodajalca, iz katerega je razvidno obdobje, v katerem bo delal krajši delovni čas.

Eden od staršev, ki so na podlagi svoje dejavnosti plačuje prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko, ter neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ali neguje in veruje dva otroka do končanega 1. razreda OŠ najmlajšega otroka, ali neguje in varuje težje gibalno oviranega ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka do 18. leta starosti, ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače.

 

Pravica v primeru plačila prispevkov štirih ali več otrok

Starš, ki se odloči, da zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, s katerimi ima skupno stalno prebivališče v RS, ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do končanja 1. razreda OŠ najmlajšega otroka.

Oseba zapusti trg dela, če ji preneha delovno razmerje s sporazumno razveljavitvijo ali odpovedjo pogodbe o zaposlitvi z njene strani oziroma če je na lastno zahtevo izbrisan iz registra brezposelnih oseb, kjer je bila aktivni iskalec zaposlitve, vsaj 12 mesecev v zadnjih treh letih.

Za uveljavljanje te pravice mora stranka vložiti vlogo na pristojnem centru za socialno delo, kateri mora priložiti:

 • potrdilo Zavoda za zaposlovanje o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb ali odpoved pogodbe o zaposlitvi,
 • potrdilo, da otroci izpolnjujejo pogoje iz 70. člena ZSDP (potrdilo o šolanju).

 

 

Nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost

Pravica do nadomestila v času odmora za dojenje eno uro dnevno do 18 meseca starosti otroka.

 • do devetega meseca starosti otroka z nadomestilom v višini 1/8 minimalne plače
 • od 9-18 meseca starosti s plačilom prispevkov od sorazmernega dela minimalne plače brez nadomestila

 

Obrazci: povezava z MMDDSZ – zavarovanje za starševsko varstvo

Print Friendly, PDF & Email