Otroški dodatki 2016-12-21T20:40:08+00:00

Namen otroškega dodatka je, da se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje.

 

Upravičenci

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v 22. členu določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Dodatni pogoj, določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, je dejansko bivanje v Sloveniji.

Pravico se uveljavlja z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

Kje se uveljavlja pravica do otroškega dodatka

Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina dejansko prebiva (če imajo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih).

 

Rok za uveljavljanje pravice in trajanje

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta. Vsako leto je torej potrebno vložiti novo enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, in sicer v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka.

 

Višina otroškega dodatka

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve.

Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka.

 

Izplačevanje

Ministrstvo izplačuje otroški dodatek najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Sporočanje sprememb

Če v času prejemanja otroškega dodatka pride do sprememb/e, ki vpliva/jo na priznano pravico do otroškega dodatka, njegovo višino in obdobje prejemanja, je prejemnik otroškega dodatka dolžan to sporočiti centru za socialno delo v 8 dneh od dne, ko je sprememba nastala oziroma je zanjo zvedel.

 

Spremembe, ki jih je potrebno sporočiti centru za socialno delo, so:

  • spremembo števila oseb ali upravičencev,
  • spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod,
  • spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta,
  • spremembo stalnega prebivališča in
  • spremembo vrste periodičnega dohodka,

Spremembe je potrebno sporočiti na posebnem obrazcu za sporočanje sprememb.

Print Friendly, PDF & Email