Denarna socialna pomoč

Denarna socialna pomoč 2016-11-20T14:56:03+00:00

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre).

 

Kje se uveljavlja pravica do denarne pomoči

Pravico do denarne socialne pomoči uveljavljate na centru za socialno delo v kraju, kjer imate stalno prebivališče. Uveljavljate jo na obrazcu – vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

Upravičenci, pogoji  in višina denarne socialne pomoči

Do denarne socialne pomoči je upravičen državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ter upravičenec, ki jo lahko uveljavlja na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če si ne morete preživetja zagotoviti sami z delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so vas dolžni preživljati ali na drug način oziroma si zase in za svoje družinske člane ne morete zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere niste mogli oziroma ne morete vplivati

Od 1. 8. 2014 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 269,20 evrov. Sicer pa je denarna socialna pomoč odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni,…).

 

Dolžnosti in sankcije

Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki je brezposeln in ne prejema denarnega nadomestila na Zavodu RS za zaposlovanje in je v zadnjih 12. mesecih prejel denarno socialno pomoč več kot 9 krat, je dolžan sprejeti vsako zaposlitev, ki mu jo ponudi Zavod RS za zaposlovanje. Če tako zaposlitev odkloni ali prekine, izgubi pravico do denarne socialne pomoči in je ni upravičen še naslednjih 6 mesecev po mesecu izgube pravice.

Če se kasneje ugotovi, da je bila denarna socialna pomoč dodeljena neupravičeno, ste dolžni sredstva vrniti v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, po tem roku pa tudi z zamudnimi obrestmi.

 

Dolžnost sporočanja sprememb na center za socialno delo

Upravičenec mora v osmih dneh od nastanka spremembe le-to sporočiti na krajevno pristojni center za socialno delo.

 

Trajanje pravice

Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas, glede na okoliščine.

Upoštevanje sredstev za denarno socialno pomoč pri dedovanju

Prepoved odtujitve nepremičnine

Zakon o dedovanju v 128. členu določa, da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije. Če se dediči zavežejo povrniti vrednost dane pomoči Republiki Sloveniji, dedujejo vse zapustnikovo premoženje.

Če je upravičenec do denarne socialne pomoči v zadnjih treh letih pred vložitvijo ponovne vloge za denarno socialno pomoč prejel denarno socialno pomoč najmanj 24 krat, se mu z odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči prepove odtujiti in obremeniti svojo nepremičnino v korist Republike Slovenije.

Vlagatelj za denarno socialno pomoč, ki je lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše v kateri živi in je v zadnjih 24 mesecih več kot osemnajstkrat prejel denarno socialno pomoč, je upravičen do denarne socialne pomoči le, če dovoli vpis prepovedi odtujitve (prodaje, prepisa,…) in obremenitve svoje nepremičnine v zemljiški knjigi v korist Republike Slovenije, ki zagotavlja sredstva.

V prejeto pomoč se izmed pravic, ki jih financira Republika Slovenija, štejejo vse oblike denarne socialne pomoči (redna, trajna in izredna DSP) in varstveni dodatek. Štejejo se tudi sredstva, ki jih je lokalna skupnost izplačala za doplačilo socialnovarstvenih storitev za svoje občane (institucionalno varstvo, družinski pomočnik, pomoč na domu), in občinske denarne socialne pomoči.

Print Friendly, PDF & Email