Družinski prejemki

Družinski prejemki 2016-11-20T15:00:04+00:00

V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ( Uradni list št. 26/2014) lahko pri nas urejate pravice iz naslova starševskega varstva in družinskih prejemkih.

 

Pomoč ob rojstvu

 • Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca.
 • Pravico ima vsak otrok, katerega mati ali oče imata prebivališče v Republiki Sloveniji ter dejansko živita v Republiki Sloveniji in povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64 % neto povprečne plače skladno z določili ZUPJS, ki se uporabljajo za odločanje o pravici do otroškega dodatka.
 • Pravico do pomoči ima tudi druga oseba in posvojitelj. Do pomoči ni upravičen rejnik ali rejenec.
 • O pravici se odloča po rojstvu otroka in po priznanju očetovstva. Uveljavlja jo eden od staršev pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču, vendar najkasneje 60 dni po rojstvu otroka.
 • Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstva v roku 30 dni po namestitvi.

 

Starševski dodatek

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Pravico ima

 • Mati 77 dni od rojstva otroka, če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in če dejansko živita v Republiki Sloveniji.
 • Po 77 dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka eden od staršev, o čemer se starša pisno dogovorita že pred uveljavljanjem pravice do starševskega dodatka.
 • Druga oseba, ki neguje in varuje otroka, zmanjšano za toliko dni, kolikor sta starša to pravico že izrabila
 • Pravica do starševskega dodatka traja v polnem obsegu 365 dni od rojstva otroka.
 • Pravico je mogoče uveljavljati 30 dni pred predvidenim datumom poroda, vendar najkasneje 30 dni po rojstvu otroka.

 

Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati (največ 26 let).

Za vse vlagatelje vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila otrok v družini, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti zato ni potrebno vlagati posebne vloge. Starši, ki pa niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka ali jim pravica do otroškega dodatka ne pripada, morajo vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino v tekočem letu za tekoče leto.

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji in izpolnjuje premoženjski cenzusa, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana.

 

Dodatek za nego otroka

 • Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva otroka.
 • Pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oz. do 18. leta, po tej starosti pa, če se otrok šola, vendar najdalj do 26. leta starosti.
 • Pravica do dodatka za nego uveljavlja eden izmed staršev, če ima otrok stalno prebivališče v RS, z vlogo, kateri priloži medicinsko dokumentacijo, ki ni starejša od enega leta.
 • Center za socialno delo na podlagi mnenja zdravniške komisije izda odločbo o upravičenosti do dodatka za nego.

 

Delno plačilo za izgubljeni dohodek

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, kadar zapusti trg dela ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka.

Pravico ima eden od staršev, če imata otrok in eden od staršev stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji.

Eden od staršev (mati ali oče otroka), v tem primeru prejema nadomestilo plače v višini minimalne plače (v primeru 4-urnega delavnika nadomestilo plače v višini polovične minimalne plače).

 

Obrazci: povezava MDDSZ- družinski prejemki

Print Friendly, PDF & Email